🌸 วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (DMK-NRT: SL300 01.00-09.00)
🌸 วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
🌸 วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้วิธีการชงชาโตเกียวสวนอุเอโนะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ
🌸 วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
***** ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์ *****
🌸 วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
(NRT-DMK: SL301 10.30-15.45)
📅 เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
โปรแกรม : http://bit.ly/3bSjUY4

🏷️ ราคา 18,999 บาท